Wettelijke Mededeling

Huisvesting: OVH Sarl – 140 Quai du Sartel – 59100 ROUBAIX – FRANCE
Tel. : 0899 701 761
RCS ROUBAIX – TOURCOING 424 761 419 00011

Verantwoordelijke publicatie: Laurent Pasquier

Ontwerper : sismeo agence web Paris

1. De website 

Met het oog op artikel 6 van de wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in de digitale economie, wordt aan de gebruikers van de website de identiteit van de verschillende betrokkenen meegedeeld in het kader van haar realisatie en opvolging: LA SOCIETE DES CONSOMMATEURS – C’EST QUI LE PATRON – Scic (société coopérative d’intérêt collectif) in oprichting.

https://www.hetmerkvandeconsument.be

Vermeldingen : de wettelijke vermeldingen zijn opgesteld en aangeboden door Subdelirium

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de website en de voorgestelde diensten.

Het gebruik van de website https://www.hetmerkvandeconsument.be houdt in dat de algemene gebruiksvoorwaarden zoals hierna beschreven volledig en in hun geheel aanvaard worden. Deze gebruiksvoorwaarden zijn onderhevig aan wijzigingen of aanvullingen op eender welk moment. De gebruikers van de website https://www.hetmerkvandeconsument.be  wordt bijgevolg aangeraden deze regelmatig te raadplegen.

Deze website is normaal gezien op eender welk moment toegankelijk voor de gebruikers. LA SOCIETE DES CONSOMMATEURS – C’EST QUI LE PATRON ­­kan echter een besluit tot onderbreking omwille van onderhoudsredenen treffen. Zij zal zich inzetten om de datum en het tijdstip op voorhand mee te delen aan de gebruikers.

https://www.hetmerkvandeconsument.be wordt regelmatig bijgewerkt. Op dezelfde wijze kunnen de wettelijke vermeldingen op elk moment gewijzigd worden. Niettemin zijn ze bindend voor de gebruiker die wordt uitgenodigd ze zo vaak mogelijk te raadplegen met het oog op de kennisname hiervan.

2. Beschrijving van de geleverde diensten

Deze website heeft als doel informatie te verstrekken omtrent het pakket van activiteiten van het bedrijf.

LA SOCIETE DES CONSOMMATEURS – C’EST QUI LE PATRON  spant zich in zo volledig mogelijke informatie te verstrekken op de website https://www.hetmerkvandeconsument.be  Niettemin kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor verzuim, onnauwkeurigheden of tekorten in de updating, vanwege zichzelf of vanwege derden die informatie leveren.

Alle informatie op de website wordt ter indicatie weergegeven en is aan wijzigingen onderhevig. Bovendien zijn de inlichtingen op de website niet allesomvattend. Ze worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die aangebracht zijn sinds ze online gezet zijn.

Contractuele beperkingen op de technische gegevens

De website gebruikt de JavaScript technologie.

De Internet website kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële schade voortkomende uit het gebruik van de website. Bovendien verbindt zich de gebruiker ertoe de website te betreden met recent materiaal, zonder virussen en met een up-to-date browser van de nieuwste generatie.

Intellectuele eigendom en namaak.

LA SOCIETE DES CONSOMMATEURS – C’EST QUI LE PATRON  is eigenaar van de rechten van intellectuele eigendom of behoudt de gebruiksrechten op alle elementen toegankelijk op de website, meer bepaald de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo, iconen, geluid, software.

Elke reproductie, representatie, wijziging, publicatie of aanpassing van een deel of alle elementen van de website, op welke manier dan ook, is verboden, behalve met schriftelijke, voorafgaande toelating van: LA SOCIETE DES CONSOMMATEURS – C’EST QUI LE PATRON.

Elke niet toegestane exploitatie van de website of eender welk element ervan, zal beschouwd worden als namaak en zal overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L. 335-2 en volgende van de Wet op Intellectuele Eigendom vervolgd worden.

3. Beperkte aansprakelijkheid

LA SOCIETE DES CONSOMMATEURS – C’EST QUI LE PATRON  kan niet aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade, toegebracht aan het materiaal van de gebruiker, ten gevolge van de toegang tot de website van LA SOCIETE DES CONSOMMATEURS – C’EST QUI LE PATRON, en die het resultaat is van ofwel het gebruik van materiaal dat niet overeenstemt met de specificaties vermeld in punt 6, ofwel van het optreden van een bug of een incompatibiliteit.

LA SOCIETE DES CONSOMMATEURS – C’EST QUI LE PATRON  kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade ten gevolge van het gebruik van de website (zoals bijvoorbeeld het verlies van een markt of een opportuniteit).

Interactieve ruimtes (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactruimte) staan ter beschikking van de gebruikers. LA SOCIETE DES CONSOMMATEURS – C’EST QUI LE PATRON  behoudt zich, zonder voorafgaande aanmaning, het recht voor om elke inhoud in deze ruimte te wissen indien die in tegenspraak is met de geldende wetgeving in Frankrijk, en in het bijzonder met de bepalingen ter bescherming van gegevens. Indien van toepassing, behoudt LA SOCIETE DES CONSOMMATEURS – C’EST QUI LE PATRON zich tevens het recht voor de gebruiker burgerlijk en/of strafrechterlijk aansprakelijk te stellen, meer bepaald in het geval van berichten van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische aard, van welke drager die berichten ook zijn (tekst, fotografie…).

4. Beheer van persoonlijke gegevens

In Frankrijk zijn de persoonlijke gegevens onder meer beschermd door de wet nr.78-87 van 6 januari 1978, de wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, het artikel L. 226-13 van het Strafwetboek en de Europese Richtlijn van 24 oktober 1995.

Bij gebruik van de website https://www.hetmerkvandeconsument.be kunnen worden ingewonnen: de URL van de linken via dewelke de gebruiker zich toegang heeft verschaft tot de website, de provider van de gebruiker en het Internet Protocol (IP) adres van de gebruiker.

In elk geval verzamelt LA SOCIETE DES CONSOMMATEURS – C’EST QUI LE PATRON persoonlijke informatie betreffende de gebruiker enkel en alleen voor de diensten aangeboden op de website https://www.hetmerkvandeconsument.be. De gebruiker verschaft deze informatie met volledige kennis van de feiten, meer bepaald wanneer hij daar zelf toe beslist. Het wordt bijgevolg aan de gebruiker van de website https://www.hetmerkvandeconsument.be meegedeeld welke informatie hij al dan niet verplicht is te verschaffen.

In overeenstemming met de bepalingen in de artikelen 38 en volgende van de wet 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot de informatica, gegevensbestanden en vrijheden, beschikt elke gebruiker over het recht op toegang tot, rechtzetting van en bezwaar tegen de persoonlijke gegevens betreffende zijn persoon, in de vorm van een geschreven en getekende aanvraag, vergezeld van een kopie van de identiteitskaart met dezelfde handtekening als de houder hiervan, en met mededeling van het adres voor toezending van het antwoord.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de website https://www.hetmerkvandeconsument.be zal zonder medeweten van de gebruiker worden gepubliceerd, gewijzigd, doorgestuurd, afgestaan of verkocht aan derden, via gelijk welk middel. Enkel de hypothetische overname van LA SOCIETE DES CONSOMMATEURS – C’EST QUI LE PATRON en zijn rechten zou de gegevensoverdracht aan de eventuele koper toestaan, die op zijn beurt dezelfde plichten zal hebben met betrekking tot het behoud en de wijziging van gegevens ten overstaan van de gebruiker van de website https://www.hetmerkvandeconsument.be.

De website respecteert de Franse en Europese wetgeving betreffende de bescherming van het privéleven, in het bijzonder de verplichtingen tot aangifte bij de Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés. In overeenstemming met de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, gewijzigd door de wet van 6 augustus 2004, met betrekking tot de informatica, gegevensbestanden en vrijheden (hierna genoemd de wet “Informatica en vrijheden”), werd de behandeling van gegevens verzameld op de website, door middel van een aangifte bij de Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (Aangifte CNIL), geregistreerd onder het nummer 2027659.

De databases zijn beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998, die de richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 met betrekking tot de juridische bescherming van databases overneemt.

5. Hypertext linken en cookies

De website https://www.hetmerkvandeconsument.be bevat een aantal hypertext linken naar andere websites, geplaatst met toestemming van LA SOCIETE DES CONSOMMATEURS – C’EST QUI LE PATRON. LA SOCIETE DES CONSOMMATEURS – C’EST QUI LE PATRON  heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van aldus bezochte websites te controleren  en draagt dus geen enkele verantwoordelijkheid daaromtrent. Het navigeren op de website kan waarschijnlijk het installeren van cookie(s) op de computer van de gebruiker veroorzaken. Een cookie is een kleine file, die de identificatie van de gebruiker niet in staat stelt, maar die informatie opslaat met betrekking tot de navigatie van een computer op een website. De gegevens die zo verzameld worden, dienen om een latere navigatie op de website te vergemakkelijken en hebben tot doel bepaalde instellingen toe te laten bij regelmatig bezoek.

De weigering om een cookie te installeren kan bepaalde diensten op de website ontoegankelijk maken. De gebruiker kan echter zijn computer op de volgende manier configureren om de installatie van cookies te weigeren:

Onder Internet Explorer: tabblad Gereedschappen (pictogram in de vorm van een radertje bovenaan rechts) / Internet opties. Klik op het tabblad Vertrouwelijk en kies Cookies blokkeren. Klik op OK.

Onder Firefox: bovenaan het venster van de navigator, klik op de knop Firefox, ga dan in het tabblad Opties. Klik op het tabblad Vertrouwelijk.

Stel de bewaarregels in op: gebruik van persoonlijke instellingen voor de historiek. Dan de cookies deactiveren. Onder Safari: Klik bovenaan rechts van de navigator op het pictogram menu (radertje symbool). Kies Instellingen. Klik op Aangeven van geavanceerde instellingen. Onder sectie « Vertrouwelijk” klik op inhoudsinstellingen. Onder sectie « Cookies » kan u de cookies blokkeren.

Onder Chrome: klik bovenaan rechts van de navigator op het pictogram menu (symbool van drie horizontale lijnen). Kies Instellingen. Klik op Aangeven van geavanceerde instellingen. Onder sectie « Vertrouwelijk», klik op preferenties. In het tabblad “Vertrouwelijk” kan u de cookies blokkeren.

6. Toepasselijk recht en toewijzing van rechtsbevoegdheid

Elke rechtszaak met betrekking tot het gebruik van de website https://www.hetmerkvandeconsument.be is onderhevig aan het Franse recht. De rechtsbevoegdheid is uitsluitend toegewezen aan de bevoegde rechtbanken in Parijs.

7. Betrokken wetgeving

Wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, met name gewijzigd door de wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 met betrekking tot de informatica, gegevensbestanden en vrijheden.

Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in de digitale economie.

8. Lexicon

Gebruiker: Internetgebruiker die bovenvernoemde website gebruikt.

Persoonlijke informatie: “informatie die toestaat, in gelijk welke vorm, direct of indirect, om de fysieke personen te identificeren op wie zij betrekking heeft” (artikel 4 van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).